Valikko Sulje

Yhdistyssäännöt

1§ Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Oulun seudun jyrsijäharrastajat ja nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä OSJH.

Yhdistyksen kotipaikka on Oulu ja toimialue koko Pohjois-Suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan kani- ja jyrsijäharrastusta ja eläinten hyvinvointia. Tähän kuuluu harrastajien ja kasvattajien yhteen kokoaminen ja neuvonta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää pet-näyttelyitä lemmikkieläimille ja virallisia näyttelyitä palvelemaan jalostustarkoitusta. Toimintaan kuuluvat myös erilaiset koulutus- ja opastustilaisuudet sekä huvitilaisuudet.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaneista ja jyrsijöistä kiinnostuneet henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt maksamalla jäsenmaksun. Yhdistyksen jäsentyyppejä ovat varsinainen jäsen, perhejäsen, yhteisöjäsen ja henkilökunniajäsen.

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö. Varsinainen jäsen voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen.

Perhejäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, jos samassa taloudessa on jo varsinainen jäsen tai henkilökunniajäsen. Perhejäsen maksaa pienempää jäsenmaksua kuin varsinainen jäsen. Perhejäsen voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen.

Yhteisöjäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa vuosittaisein yhteisöjäsenmaksun. Yhteisöjäsen ei voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen.

Henkilökunniajäsenen arvon voi yhdistyksen hallitus myöntää erittäin ansioituneelle henkilölle. Henkilökunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Henkilökunniajäsen voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallituksen valtuuttama jäsensihteeri.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen voidaan erottaa, jos hän jättää vuotuisen jäsenmaksun maksamatta.

Jäsen voidaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä erottaa määräaikaisesti tai kokonaan, mikäli hän toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kullekin jäsentyypille päättää vuosikokous.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan edeltävän vuoden vuosikokouksessa. Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja vähintään yksi (1) mutta enintään neljä (4) varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi (1) mutta enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen on kokoonnuttava vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yksin sekä varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

6§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii hallitukselle erityisesti ilmoitetusta syystä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, yhteisöjäsenellä ja henkilökunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Läsnä oleva äänioikeutettu jäsen voi edustaa itsensä lisäksi valtakirjalla enintään kahta (2) kokouksesta poissa olevaa äänioikeutettua jäsentä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muussa äänestyksessä tasatilanteen ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, joko julkaisemalla kutsu yhdistyksen Internet-sivuilla tai lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle sähköpostitse tai kirjallisena postitse.

8§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
  9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varatoiminnantarkastaja
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.